Jaostot ja toimikunnat

Asiantuntijoiden kohtaamispaikka — jokaiselle jäsenelle jotakin!

Seura toimii jaostojensa ja toimikuntiensa kautta: asiantuntijat kohtaavat ja jakavat osaamistaan automaatioyhteisön hyväksi. 

BACnet-toimikunta
Toimikunnan tavoitteena on edistää rakennusautomaation alueella käytettävän avoimen BACnet -tiedonsiirtoprotokollan käyttöä sekä tuntemusta Suomessa

OPC-toimikunta
Toimikunnan tavoitteena on edistää suomalaista automaatioalan opetusta, tutkimusta ja yritystoimintaa jakamalla tietoa OPC-järjestön toiminnasta ja spesifikaatioista, järjestämällä koulutusta ja tapahtumia sekä osallistumalla mahdollisuuksien mukaan OPC-spesifikaatioiden kommentointiin ja laadintaan.

Konenäköjaos
Jaoston tavoitteena on syventää jäsentensä ammattitaitoa ja konenäköteknologian tuntemusta ja siten edesauttaa konenäön 
hyväksyntää teollisuudesssa ja edistää sen tehokasta käyttöä proesessien ja tuotteiden laadun hallinnassa

Koulutustoimikunta
Tavoitteena on vaikuttaa automaatiotekniikan ammatillisen perus- ja täydennyskoulutuksen sisältöön Suomessa

Käynnissäpitotoimikunta
Toimikunta järjestää  käynnissäpidon tilaisuuksia sekä antaa asiantuntijalausuntoja

Rakennusautomaatiojaosto
tähtää rakennusautomaation oikean olemuksen ymmärtämiseen, sen käytön ja merkityksen yleiseen hyväksyttävyyteen, todellisten käyttövaatimusten asettamiseen sekä automaation hyötyjen ja  haittojen oikeaan arviointiin.

Simulointijaosto
syventää jäsentensä ammattitaitoa ja simuloinnin tuntemusta, auttaa eri sovellusalueill kehittyneidenratkaisujensiirtymistä laajempaan tietoisuuteen ja käyttöön ja tehdä suomalaista simulointiosaamista kansainvälisesti tunnetuksi.

Teknologiatoimikunta
Toimikunnan tavoitteena on ylläpitää tietämystä automaatioalaan vaikuttavan teknologian kehityksestä

Turvallisuusjaosto
Turvallisuusjaoston tavoitteena on edistää automaattisten prosessien ja järjestelmien turvallisuutta.

Valmistuksenohjausjaosto
Jaosto jakaa tietoa epäjatkuvien prosessien hallinnassa tarvittavista ratkaisuista kuten sekvenssiohjauksista, resepteistä ja tuotannon ajoituksesta 

Voimalaitosjaosto
pyrkii monipuolisesti edistämään aatetta, alaa ja sillä toimivien intressejä. Näkyvintä toimintaa ovat teemapäivät, koulutustilaisuuden ja ekskursiot.


Kansainvälisyyteen erityisesti keskittyneet toimikunnat
Kaikkien jaostojen ja toimikuntien toimintaan kuuluu olennaisena osana kansainvälisyys. Lisäksi toimivat erityisesti kansainväliseen toimintaan keskittyneet toimikunnat: 

Kansainvälisyystoimikunta
Toimikunta koordinoi seuran kansainvälistä toimintaa

IMEKO Toimikunta
Mittaustekniikan ja automaation tieteen ja teolisuuden kansainvälisen yhteysverkoston kansallinen ryhmä.


Lisää tietoa automaatioyhteisön kansainvälisyydestä

 

Tutustu toimintaan ja tule mukaan!